Regulamin

Regulamin

W razie wątpliwości skontaktuj się z nami

§1 Definicje i postanowienia ogóle

A. Podane niżej pojęcia na potrzeby niniejszego Regulaminu posiadają następujące znaczenie:
 1. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady dokonywania transakcji przez nabywców Biletów za pośrednictwem strony internetowej www.smarttour.pl, oraz aplikacji SmartTour dostępnej na platformie Android®. Określa on w szczególności prawa i obowiązki nabywców biletów i partnera systemu jako stron transakcji; Regulamin dotyczy wszystkich zakupionych za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej oraz aplikacji biletów wstępu, biletów na wydarzania oraz usług oferowanych przez partnerów systemu.
 2. SmartTour – platforma turystyczna (aplikacja internetowa oraz mobilna) należąca do qb-mobile s.c. z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, numer REGON 222054461, numer NIP: 587-170-17-48, umożliwiająca partnerom systemu sprzedaż usług turystycznych, w szczególności biletów wstępu do obiektów turystycznych. Adres poczty elektronicznej: info@smart-tour.pl.
 3. Partner systemu – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która realizuje usługi oferowane za pośrednictwem platformy SmartTour, lub jest właścicielem/zarządcą obiektu, do którego oferuje płatny wstęp.
 4. Bilet – dokument uprawniający Klienta do skorzystania z realizowanej przez partnera systemu usługi turystycznej (w szczególności wstępu do zwiedzanego obiektu), co do zasady dostarczany do klientów pocztą elektroniczną - do samodzielnego wydruku przez Klienta lub okazania w cyfrowej formie za pośrednictwem urządzenia przenośnego (Smartfon, tablet).
 5. Usługa – realizowana przez partnera systemu usługa turystyczna, którą sprzedaje on za pośrednictwem platformy SmatTour.
 6. Klient – osoba/podmiot nabywający bilety na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Pośrednik płatności – agent rozliczeniowy współpracujący z SmarTour, za pośrednictwem którego przeprowadzane i rozliczane są transakcje dokonywane przez Klientów na rzecz partnerów systemu
B. Postanowienia ogólne
 1. Kupujący bilety wyraża zgodę na warunki transakcji określone w regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Firma qb-mobile s.c. nie jest właścicielem obiektów, organizatorem wydarzeń, ani oferentem usług turystycznych. Firma qb-mobile s.c. jest właścicielem platformy SmartTour pozwalającej partnerom systemu na sprzedaż i dystrybucję usług turystycznych na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy qb-mobile s.c. a partnerem systemu. Wobec tego qb-mobile s.c. nie ponosi odpowiedzialności za oferowane usługi, ich jakość oraz zgodność opisu z rzeczywistymi warunkami. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym jest partner systemu:

  PTH Kąpielisko Morskie Sopot Sp. z o.o.
  ul. Chopina 10, 81-723 Sopot
  NIP 585-000-12-47
  REGON: 190006541
  KRS: 0000191185

  Wszelkie skargi i wnioski dotyczące zwiedzanego obiektu, organizacji wydarzenia lub przebiegu usługi turystycznej należy kierować wyłącznie do partnera systemu. Skargi i wnioski skierowane do qb-mobile s.c., a dotyczące organizacji usług, zostaną przekazane partnerowi systemu.
 3. Firma qb-mobile s.c. nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za oferowane usług, nie ponosi odpowiedzialności za zmianę daty, godziny, miejsca czy odwołanie wydarzenia. Tym samym qb-mobile s.c. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które poniósł Klient w związku z skorzystaniem z usługi, na które zakupił bilet, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez klienta w związku z usługą, jej zmianami, odwołaniem lub organizacją. Wszelkie roszczenia winny być skierowane do właściwego partnera systemu.
 4. Klient (osoba nabywająca bilet) zobowiązany jest stosować się do warunków sprzedaży i postanowień partnera systemu, zwanych dalej regulaminem partnera. W przypadku, gdy regulamin partnera odrębnie reguluje kwestie objęte również w regulaminie SmartTour, w pierwszej kolejności należy stosować postanowienia regulaminu partnera.

§2 Procedura zakupu biletów

 1. Realizacja przez Klienta procedury zakupu biletu/ów, stosownie do algorytmu poszczególnych kroków prowadzących do finalizacji transakcji, stanowi z chwilą jej zakończenia i potwierdzenia wybranego rodzaju płatności prawnie skutecznie zawartą umowę sprzedaży biletu/ów.
 2. Dokonanie płatności przez klienta celem realizacji zamówienia oznacza zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).
 3. qb-mobile s.c. nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane wpisane przez klienta do systemu SmartTour. W razie wątpliwości co do poprawności danych należy skontaktować się z biurem SmartTour. Jeżeli na skutek podania przez klienta błędnych danych email z biletem elektronicznym nie został mu dostarczony, na życzenie klienta SmartTour nada go ponownie, po uprzednim przesłaniu przez klienta prawidłowego adresu e-mail.
 4. Informacja o cenie biletu znajduje się na stronie internetowej www.smart-tour.pl, w aplikacji mobilnej oraz prezentowana jest każdorazowo w systemie podczas procesu zakupu biletu.
 5. Bilet zakupiony poprzez system SmartTour jest wysyłany do klienta niezwłocznie po otrzymaniu przez pośrednika płatności potwierdzenia opłacenia zamówienia. Bilety są dostarczane klientowi za pośrednictwem poczty e-mail.
 6. Sprzedaż poprzez system SmartTour kończy się na:
  • wyświetleniu informacji o powodzeniu płatności oraz wyświetleniu zakupionego biletu w oknie przeglądarki, w którym dokonywano płatności.
  • wysyłce biletu na podany przez klienta adres e-mail.
  • jeśli zakup dokonywany był przez aplikację mobilną SmartTour - zapisanie biletu w aplikacji mobilnej SmartTour w dziale „moje bilety”.
 7. W przypadku, w którym prawidłowo zamówiony i opłacony bilet nie dotarł do klienta, klient powinien skontaktować się z biurem SmartTour osobiście lub telefonicznie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
 8. Warunkiem sprzedaży jest zapłata za bilet w trakcie procedury składania zamówienia. Zamówienie nieopłacone zostanie anulowane przez system w ciągu 24 godzin. Zmiany w nieopłaconym zamówieniu nie są możliwe.
 9. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)) klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów SmartTour nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 10. qb-mobile s.c. nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność biletów kupionych poza siecią sprzedaży SmartTour. Nabywanie biletów z drugiej ręki niesie za sobą ryzyko kupienia biletu nieważnego.
 11. Zawarta na podstawie regulaminu umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do czasu jej wykonania poprzez realizację
 12. System SmartTour kontroluje i weryfikuje proces składania zamówień oraz zakupu biletów. W razie stwierdzenia, że dane zamówienie lub zakup przeprowadzono niezgodnie z regulaminem, qb-mobile s.c. ma prawo anulowania danego zamówienia i usunięcia konta użytkownika, który złożył dane zamówienie. Zakupy niezgodne z regulaminem obejmują w szczególności próby zakupu biletu przy pomocy automatu, tj. specjalnie skonstruowanego oprogramowania do składania zamówień lub dokonywania zakupów, lub w dowolny inny sposób, który zaburza normalne funkcjonowanie systemu, w szczególności poprzez ograniczenie innym osobom swobody nabywania biletów w normalnym trybie.

§3 Postępowanie reklamacyjne

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich biletów zakupionych przez system SmartTour.
 2. qb-mobile s.c. nie jest sprzedawcą usług, a jedynie udostępnia narzędzia do ich sprzedaży i dystrybucji dlatego w zakresie reklamacji stosuje się postanowienia pkt.I B ust. 1-4.
 3. Zakupione bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub kradzieży biletów, klient powinien się skontaktować z partnerem systemu w celu ustalenia postępowania reklamacyjnego.
 4. W przypadku, kiedy usługa zostaje anulowana przez partnera systemu, qb-mobile s.c. zamieści taką informację na stronie systemu SmartTour: www.smart-tour.pl oraz może wysłać informację mailową do klientów. Następnie partner systemu, który anulował usługę, dokona zwrotu należności za bilet zakupiony poprzez system SmartTour na kartę lub konto bankowe, z którego została dokonana płatność podczas składania zamówienia. Zwrot nastąpi w terminie do 14 dni od dnia anulowania usługi.
 5. qb-mobile s.c. nie zwraca kosztów dojazdu, noclegu, ani innych kosztów pośrednio związanych z ewentualnym skorzystanie z usługi.
 6. Poza przypadkiem anulowania usługi przez partnera systemu i sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa, zwroty biletów nie są możliwe.
 7. Wszelkie roszczenia oraz pytania związane z używaniem systemu należy kierować na adres e-mail: info@smart-tour.pl lub w formie pisemnej na adres: qb-mobile s.c., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, natomiast w zakresie korzystania z usług – bezpośrednio do partnera systemu.

§4 Prywatność

 1. qb-mobile s.c. z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98 gromadzi, przechowuje i zabezpiecza dane osobowe klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 2. Dane osobowe przekazywane przez klienta są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży biletów
 3. Przekazane przez klienta dane osobowe mogą być przekazywane partnerowi systemu, które realizuje sprzedawaną usługę, na którą został zakupiony bilet, wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania, uzupełniania i ewentualnego żądania usunięcia.
 5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez qb-mobile s.c. jego danych osobowych dla celów realizacji zamówienia zakupionych biletów, realizacji ewentualnego zwrotu bądź reklamacji.

§5 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).
 2. W razie sporów z klientem, sądem właściwym do ich rozpoznania będzie sąd właściwy wedle przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2016 r.
 4. Regulamin i warunki zakupu biletów ważne do dnia 31 grudnia 2016r. dostępne są pod adresem: http://www.smart-tour.pl/regulamin.qbpage

Potrzebujesz pomocy?


Od poniedziałku do piątku: 8:00 - 16:00